Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief april 2008

Onderwerpen:

-Aansprakelijkheidstelling werkgever voor gehoorschade?

-Thuis zelf bloeddruk meten? Prima, maar dan wel met een goede meter!


Aansprakelijkheidstelling werkgever voor gehoorschade?

Sinds Alpha Preventie Keuringen het afgelopen jaar begonnen is met het nieuwe APK-Audiometrie- en Visusonderzoek op locatie, krijgt zij in toenemende mate verzoeken tot het uitvoeren van het audiometrieonderzoek bij werknemers van bedrijven en organisaties.

Opvallend daarin is dat men de, in een geluidsbelastende werkomgeving werkende medewerk(st)ers, het APK-Audiometrieonderzoek wil laten afnemen mede ter voorkoming van toekomstige aansprakelijkheidsstelling door die medewerk(st)ers. Ook wil men dan graag die gegevens voor eventueel eigen gebruik, vastgelegd zien om daar in voorkomende gevallen over te kunnen beschikken.

Hierover bestaat soms onduidelijkheid. De individuele resultaten van het audiometrie-onderzoek vallen onder Nederlandse privacywetgeving en het medisch geheim. Om deze uitslagresultaten veilig onder te brengen zijn er in principe o.i. slechts twee mogelijkheden.

De resultaten van deze onderzoeken kunnen in overleg ter bewaring worden ondergebracht bij de bedrijfsarts of, alleen indien elke medewerk(st)er zelf schriftelijk toestemming geeft, mag de werkgever de audiogrammen samen met de toestemmingsformulieren zelf als strikt vertrouwelijke informatie bewaren.

In toenemende mate blijkt uit de RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak dat het nuttig en wenselijk en in een aantal gevallen noodzakelijk is om het betreffende personeel periodiek te laten keuren, ook al om verdere achteruitgang van het gehoorvermogen van de werknemers te voorkomen.

Alpha Preventie Keuringen heeft intussen ervaren dat het periodiek keuren op gehoor er toe leidt dat werknemers meer bereid zijn om de door de werkgever voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken. Ook is dit een goede manier gebleken om zich hierdoor meer bewust te worden van de risico's van het niet gebruiken van die aangeboden beschermingsmiddelen. Met die twee oren moet je uiteindelijk je leven lang doen!

Veel nuttige informatie over wat moet en wat mag, kunt u vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Een nuttig, informatief hulpmiddel is de pagina waarop voor de werkgever, werknemer en de preventiemedewerker de diverse criteria met betrekking tot geluidsbelasting op de werkvloer worden weergegeven. Om het voor u gemakkelijk te maken kunt u door te klikken op de hiernaast weergegeven link, klik hier direct op die pagina uitkomen.

 


Veel bloeddrukmeters voor thuis deugen niet! 
Veel bloeddrukmeters die aan consumenten worden verkocht, zijn onbetrouwbaar. Maar wie thuis een goede, gecertificeerde meter gebruikt, kan zelfs betere metingen verwachten dan bij de huisarts.

Dit is gebleken uit onderzoek van de Universiteit Maastricht dat in maart jl. is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Uit dit onderzoek blijkt volgens de onderzoekers dr. Verberk en de internisten dr. Kroon en prof. dr. De Leeuw dat consumenten er goed aan doen om vooraf te controleren of het apparaat voldoet aan de medische eisen.

Men stelt daarin o.m. dat de onbetrouwbaarheid van veel meters indirect het gevolg is van de populariteit van het thuismeten. Menig ondernemer, met meer oog voor de prijs dan voor de kwaliteit, probeert daarvan een graantje mee te pikken.

Uit de door Alpha Preventie Keuringen op locatie uitgevoerde APK-Keuringen blijkt dat verhoogde bloeddruk bij de werknemers van onze opdrachtgevers, regelmatig voor komt. Ook treffen we daarbij soms verbaasde reacties van de betreffende personen aan omdat wij vaak een beduidend hogere bloeddruk vaststellen dan men zelf heeft vastgesteld met een bloeddrukmeter van enkele tientjes.

In het bovengenoemde onderzoek wordt ook een website weergegeven waarop men kan vaststellen of de meter die u bezit ook voldoet aan de medische eisen.

Graag geven wij die aan u door: www.dableducational.com om na te gaan of uw eigen meter aan die eisen voldoet. Ook in geval u overweegt om zelf een bloeddrukmeter aan te schaffen kan dit een hulpmiddel zijn om voor een goede meter te kiezen.

Let er wel op, of en met welke frequentie, de bloeddrukmeter volgens de fabrikant geijkt dient te worden. Bij sommige apparaten hoeft dit niet en wordt de juistheid van de meter voor de levensduur van het apparaat gegarandeerd. Een en ander is afhankelijk van het type bloeddrukmeter!